Toon Winkelmand (0)
Pre-orders

Gebruiksvoorwaarden

Achtergrond

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de gebruiksvoorwaarden waaronder u deze website kunt gebruiken, https://www.shop4nl.com/ ("Onze Site"). Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw overeenkomst om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van onze site. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van goederen. Raadpleeg onze Verkoopvoorwaarden voor meer informatie.

1. Definities en interpretaties

1.1 In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

"Account"Betekent een account vereist voor een Gebruiker om toegang te krijgen tot en / of bepaalde delen van Onze Site te gebruiken, zoals beschreven in Clausule 4;
"Inhoud"Betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van onze website;
"Gebruiker"Betekent een gebruiker van onze site;
"Gebruikersinhoud"Betekent alle inhoud die door Gebruikers op onze Site is ingediend, inclusief maar niet beperkt tot beoordeling van inzending; en
"Wij / ons / onze"Betekent Xbite Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland onder 6520821, waarvan het geregistreerde adres Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD is.

2. Informatie over ons

2.1 Onze Site, https://www.shop4nl.com/, is eigendom van en wordt beheerd door Xbite Ltd, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder 6520821, waarvan het geregistreerde adres Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD is.

3. Toegang tot onze site

3.1 Toegang tot onze site is gratis.

3.2 Het is uw verantwoordelijkheid om alle regelingen te treffen die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot onze site.

3.3 De toegang tot onze website wordt aangeboden "zoals ze is" en op basis van "zoals beschikbaar". Wij kunnen onze site (of een deel daarvan) te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

4. Accounts

4.1 Bepaalde delen van onze site (inclusief de mogelijkheid om goederen bij ons te kopen) kunnen een account vereisen om toegang te krijgen tot deze sites.

4.2 U mag geen account aanmaken als u jonger bent dan 18 jaar.

4.3 Bij het aanmaken van een account moet de informatie die u verstrekt juist en volledig zijn. Als een van uw gegevens op een later tijdstip wordt gewijzigd, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw account up-to-date blijft.

4.4 We raden u aan een sterk wachtwoord voor uw account te kiezen, bestaande uit een combinatie van kleine letters en hoofdletters, cijfers en symbolen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te houden. U mag uw account niet met iemand anders delen. Als u denkt dat uw account zonder uw toestemming wordt gebruikt, neemt u onmiddellijk contact met ons op via Contact. We zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw account.

4.5 U mag het account van iemand anders niet gebruiken.

4.6 Alle persoonlijke informatie die in uw account wordt verstrekt, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met uw rechten en onze verplichtingen krachtens de Data Protection Act 1998, zoals uiteengezet in clausule 17.

4.7 Als u uw account wilt sluiten, kunt u dit op elk gewenst moment doen. Als u uw account sluit, wordt uw informatie verwijderd. Als u uw account sluit, wordt ook de toegang tot delen van onze site waarvoor een account vereist is voor toegang, verwijderd.

4.8 Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen op onze systemen. Wanneer u een betaling verricht, wordt een beveiligd token gemaakt om uw kaartnummer te vervangen. Dit verbergt uw gegevens van onszelf en iedereen behalve de betalingsverwerker die de details op hun veilige systemen bewaart. Hierdoor blijven toekomstige betalingen eenvoudiger en veiliger voor u.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Met uitzondering van Gebruikerscontent (zie Clausule 6), behoort alle Content op onze Site en de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die in die Inhoud blijven bestaan, tenzij specifiek anders vermeld, tot Ons toe of zijn wij in licentie gegeven. Alle inhoud (inclusief gebruikerscontent) wordt beschermd door toepasselijke Britse en internationale wetgeving en verdragen inzake intellectueel eigendom.

5.2 Met inachtneming van subartikel 5.3 mag u de inhoud van onze website niet hergebruiken, kopiëren, distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ons.

5.3 Dit vind je misschien ook wel leuk:

5.3.1 Onze site openen, bekijken en gebruiken in een webbrowser (inclusief alle mogelijkheden voor surfen op internet die is ingebouwd in andere soorten software of app)5.3.2 Download onze site (of een deel ervan) voor caching5.3.3 Pagina ('s) afdrukken van onze site5.3.4 Download uittreksels van pagina's op onze site; en5.3.5 Bewaar pagina's van onze site voor later en / of offline kijken.

5.4 Onze status als eigenaar en auteur van de inhoud op onze site (of die van geïdentificeerde licentiegevers, indien van toepassing) moet altijd worden bevestigd.

5.5 U mag geen inhoud gebruiken die is afgedrukt, opgeslagen of gedownload van onze site voor commerciële doeleinden zonder eerst een licentie van ons (of onze licentiegevers, indien van toepassing) te hebben verkregen om dit te doen.

6. Gebruikersinhoud

6.1 Gebruikerscontent op onze site bevat (maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) productrecensies.

6.2 Een account is vereist als u gebruikerscontent wilt indienen. Raadpleeg clausule 4 voor meer informatie.

6.3 U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikerscontent. In het bijzonder gaat u akkoord, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om de Gebruikerscontent in te dienen en dat al deze Gebruikersinhoud voldoet aan Ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, zoals hieronder beschreven in Clausule 12.

6.4 U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent jegens ons en dat wij, voor zover toegestaan ​​door de wet, ons zullen vrijwaren voor elke inbreuk op de garanties die u op grond van subbepaling 6.3 hebt gegeven. U bent verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade geleden door Ons als gevolg van een dergelijke schending.

6.5 U (of uw licentiegevers, zoals van toepassing) behoudt het eigendom van uw Gebruikerscontent en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin blijven bestaan. Wanneer u gebruikerscontent verstrekt, verleent u ons een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie voor gebruik, opslag, archivering, syndicatie, publicatie, verzending, aanpassing, bewerking, reproductie, distributie, voorbereiding afgeleide werken van, weergeven, uitvoeren en sub-licentie van uw gebruikersinhoud met het oog op de exploitatie en promotie van onze site. Daarnaast verleent u Andere Gebruikers ook het recht om uw Gebruikersinhoud binnen onze Site te kopiëren en aan te halen.

6.6 Als u Gebruikersinhoud van Onze Site wilt verwijderen, wordt de betreffende Gebruikersinhoud verwijderd. Houd er echter rekening mee dat caching of verwijzingen naar uw gebruikerscontent niet onmiddellijk onbereikbaar kunnen worden gemaakt (of mogelijk niet helemaal onbeschikbaar worden gemaakt waar zij zich buiten onze redelijke controle bevinden).

6.7 We kunnen Gebruikerscontent van onze Site verwerpen, herclassificeren of verwijderen waar, naar Ons mening, het Ons Acceptabel Gebruiksbeleid schendt, of als We een klacht van een derde partij ontvangen en bepalen dat de betreffende Gebruikersinhoud moet worden verwijderd als een resultaat.

7. Links to Our Site

7.1 U mag een link naar onze site opnemen op voorwaarde dat:

7.1.1 u doet dit op een eerlijke en legale manier;7.1.2 u doet dit niet op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van Onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat;7.1.3 u gebruikt geen logo's of handelsmerken die op onze website worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en7.1.4 u doet dat niet op een manier die erop is berekend onze reputatie te schaden of er oneerlijk voordeel uit te halen.

7.2 U kunt naar elke pagina van onze site linken.

7.3 Het inlijsten of inbedden van onze website op andere websites is niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem contact op met contact us voor meer informatie.

7.4 U mag niet linken naar onze site vanaf enige andere site waarvan de belangrijkste inhoud materiaal bevat dat:

7.4.1 is seksueel expliciet;7.4.2 is obsceen, opzettelijk aanstootgevend, haatdragend of op andere wijze opruiend;7.4.3 bevordert geweld;7.4.4 bevordert of helpt bij enige vorm van onwettige activiteit;7.4.5 discrimineert tegen, of op enige manier lasterlijk is van, een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;7.4.6 is bedoeld of dreigt op een andere manier iemand anders te bedreigen, lastig te vallen, te irriteren, te alarmeren, ongemak te veroorzaken, te verontrusten of in verlegenheid te brengen;7.4.7 wordt berekend of kan op een andere manier iemand anders misleiden;7.4.8 is bedoeld of is waarschijnlijk bedoeld om de privacy van iemand anders te schenden (of te bedreigen);7.4.9 misleidend een persoon nabootst of anderszins de identiteit of verwantschap van een bepaalde persoon verkeerd voorstelt op een manier die is berekend om te misleiden (voor de hand liggende parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze subparagraaf 7.4 );7.4.10 impliceert enige vorm van affiliatie met Ons waar niets bestaat;7.4.11 inbreuk maakt op of helpt bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en databaserechten) van enige andere partij; of7.4.12 is gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting die verschuldigd is aan een derde partij inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele plichten en plichten van vertrouwen.

7.5 De inhoudsbeperkingen in subparagraaf 7.4 zijn niet van toepassing op inhoud die door andere gebruikers aan sites wordt aangeboden, op voorwaarde dat het primaire doel van de site overeenkomt met de bepalingen van subartikel 7.4. Het is bijvoorbeeld niet verboden om links op algemene sociale netwerksites te plaatsen alleen omdat een andere gebruiker dergelijke inhoud kan plaatsen. Het is u echter verboden links te plaatsen op websites die gericht zijn op of aanmoedigen tot het indienen van dergelijke inhoud van gebruikers.

8. Links naar andere sites

8.1 Links naar andere sites kunnen op onze site worden opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder onze controle. Wij aanvaarden noch aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. Het opnemen van een link naar een andere site op onze site is alleen ter informatie en impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die deze beheren.

9. Disclaimers

9.1 Niets op onze site vormt advies waarop u moet vertrouwen. Het is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

9.2 Voor zover toegestaan ​​door de wet, geven wij geen enkele verklaring, garantie of garantie dat onze site aan uw vereisten zal voldoen, dat het geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat het compatibel zal zijn met alle software en hardware, of dat het zal wees veilig. Indien, als gevolg van het feit dat Wij geen redelijke zorg en bekwaamheid hebben getoond, alle digitale inhoud van Onze Site schade toebrengt aan uw apparaat of andere digitale inhoud die aan u toebehoort, hebt u mogelijk recht op bepaalde rechtsmiddelen. Neem voor meer informatie over uw rechten en rechtsmiddelen als consument contact op met uw plaatselijke Citizens Advice Bureau of Trading Standards Office.

9.3 We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze site volledig, nauwkeurig en actueel is. We doen echter geen verklaringen, garanties of garanties (expliciet of impliciet) dat de Inhoud compleet, nauwkeurig of actueel is. Houd er rekening mee dat deze uitzondering niet van toepassing is op informatie over goederen die te koop zijn via onze site. Raadpleeg onze Verkoopvoorwaarden voor meer informatie

9.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid, of voor meningen, meningen of waarden uitgedrukt in Gebruikerscontent. Dergelijke meningen, visies of waarden zijn die van de betreffende Gebruiker en geven op geen enkele wijze onze meningen, meningen of waarden weer.

10. Onze aansprakelijkheid

10.1 De bepalingen van deze clausule 10 zijn alleen van toepassing op het gebruik van onze site en niet op de verkoop van goederen, die afzonderlijk wordt beheerd door Our Verkoopvoorwaarden.

10.2 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij voorzienbaar of anderszins, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van (of onvermogen om onze site te gebruiken of het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud (inclusief gebruikersinhoud) die is opgenomen op onze site.

10.3 Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten Wij alle verklaringen, garanties en garanties (expliciet of impliciet) uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud die is opgenomen op onze site.

10.4 Onze site is alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Als u een zakelijke gebruiker bent, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; verlies van verwachte besparingen; zakelijke onderbreking; of voor enige indirecte of gevolgschade of schade.

10.5 Wij oefenen alle redelijke vaardigheid en zorg uit om ervoor te zorgen dat onze site vrij is van virussen en andere malware. Echter, behoudens sub-clausule 9.2, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial of service-aanval of ander schadelijk materiaal of een gebeurtenis die een nadelige invloed kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat optreedt als gevolg van uw gebruik van onze site (inclusief het downloaden van enige inhoud daarvan) of enige andere site waarnaar wordt verwezen op onze site.

10.6 Wij aanvaarden noch aanvaarden aansprakelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een verstoring of niet-beschikbaarheid van onze site als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, storing van hostapparatuur, communicatienetwerkfouten, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen, of wettelijke beperkingen en censuur.

10.7 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit Onze aansprakelijkheid uit voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt. Voor volledige informatie over de wettelijke rechten van consumenten, inclusief die met betrekking tot digitale inhoud, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Citizens 'Advice Bureau of handelsnormenbureau.

11. Virussen, malware en beveiliging

11.1 Wij oefenen alle redelijke vaardigheid en zorg uit om ervoor te zorgen dat Onze Site veilig is en vrij is van virussen en andere malware.

11.2 U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere internetbeveiligingsrisico's.

11.3 U mag niet opzettelijk virussen of andere malware of enig ander materiaal introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is voor of via onze site.

11.4 U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel van onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die is verbonden met onze site.

11.5 Je mag onze site niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een gedistribueerde denial of service-aanval of op een andere manier.

11.6 Door het overtreden van de bepalingen van de subartikelen 11.3 tot en met 11.5, pleegt u mogelijk een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Al deze overtredingen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en Wij zullen volledig met deze autoriteiten samenwerken door het openbaren van uw identiteit aan hen. Uw recht om onze website te gebruiken zal onmiddellijk worden beëindigd in het geval van een dergelijke schending.

12. Acceptabel gebruiksbeleid

U mag onze site alleen gebruiken op een manier die wettig is en die voldoet aan de bepalingen van deze clausule 12. Concreet:

12.1.1 u moet ervoor zorgen dat u volledig voldoet aan alle lokale, nationale of internationale wetten en / of voorschriften;12.1.2 u mag onze site op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken dat onwettig of frauduleus is;12.1.3 u mag Onze Site niet gebruiken om opzettelijk gegevens te verzenden, te uploaden of op enige andere wijze te verzenden die enige vorm van virussen of andere malware bevatten, of enige andere code die ontworpen is om de hardware, software of gegevens van welke aard dan ook nadelig te beïnvloeden; en12.1.4 u mag onze site op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken, die bedoeld is om iemand of personen op welke manier dan ook te schaden.

Wanneer u Gebruikerscontent indient (of op een andere manier communiceert via onze website), mag u niets indienen, communiceren of anderszins doen dat:

12.2.1 is seksueel expliciet;12.2.2 is obsceen, opzettelijk aanstootgevend, haatdragend of op andere wijze opruiend;12.2.3 bevordert geweld;12.2.4 bevordert of helpt bij enige vorm van onwettige activiteit;12.2.5 discrimineert tegen, of op enige manier lasterlijk is van, een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;12.2.6 is bedoeld of anderszins waarschijnlijk om iemand anders te bedreigen, lastig te vallen, te irriteren, te alarmeren, ongemak te veroorzaken, te verontrusten of in verlegenheid te brengen;12.2.7 wordt berekend of dreigt anderszins te misleiden;12.2.8 is bedoeld of anderszins waarschijnlijk een inbreuk of een inbreuk op het recht van een ander op privacy;12.2.9 misleidend een persoon nabootsen of anderszins op onjuiste wijze uw identiteit of verwantschap vertegenwoordigen op een manier die is berekend om te misleiden (voor de hand liggende parodieën vallen niet onder deze definitie op voorwaarde dat zij niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze subzin 12.2);12.2.10 impliceert enige vorm van affiliatie met Ons waar niets bestaat;12.2.11 inbreuk maakt op of bijdraagt ​​tot de schending van intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken en databaserechten) van enige andere partij; of12.2.12 in strijd is met enige wettelijke plicht jegens een derde partij inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele plichten en plichten van vertrouwen.

12.3 We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze website op te schorten of te beëindigen als u de bepalingen van deze clausule 12 of een van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. We kunnen met name een of meer van de volgende acties ondernemen:

12.3.1 opschorten, tijdelijk of permanent, van uw account en / of uw recht op toegang tot onze site;12.3.2 alle Gebruikersinhoud verwijderen die door u is ingediend en die dit Beleid inzake acceptabel gebruik schendt;12.3.3 u een schriftelijke waarschuwing geven;12.3.4 juridische stappen tegen u ondernemen voor vergoeding van alle relevante kosten op basis van schadevergoeding als gevolg van uw schending;12.3.5 indien nodig verdere juridische stappen tegen u ondernemen;12.3.6 dergelijke informatie bekendmaken aan rechtshandhavingsinstanties zoals vereist of zoals wij redelijkerwijs nodig achten; en / of12.3.7 alle andere acties die Wij redelijk redelijk (en wettig) achten.

12.4 Hierbij sluiten we elke en alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit handelingen (inclusief, maar niet beperkt tot, die hierboven zijn uiteengezet) die wij kunnen nemen naar aanleiding van schendingen van deze gebruiksvoorwaarden.

13. Privacy en cookies

13.1 Het gebruik van onze site is ook onderworpen aan ons cookie- en privacybeleid, beschikbaar via Cookiebeleid en Privacybeleid. Dit beleid is door deze verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

14. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

14.1 We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden voor u bindend bij uw eerste gebruik van onze website nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. U wordt daarom geadviseerd deze pagina van tijd tot tijd te bekijken.

14.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en eerdere versies, zullen de huidige en geldende bepalingen prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

15. Contact opnemen met ons

15.1 Als u contact met ons wilt opnemen, stuurt u ons een e-mail via [email protected] of via een van de methoden die worden vermeld op de pagina Our contact.

16. Communicatie van ons

16.1 Als we uw contactgegevens hebben (als u bijvoorbeeld een account hebt), kunnen we u van tijd tot tijd belangrijke kennisgevingen per e-mail sturen. Dergelijke mededelingen kunnen betrekking hebben op zaken zoals, maar niet beperkt tot, servicewijzigingen, wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, Onze verkoopvoorwaarden en wijzigingen in uw account.

16.2 We zullen u nooit marketing e-mails van welke aard dan ook sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als u dergelijke toestemming geeft, kunt u op elk gewenst moment afmelden. Alle marketingmeldingen die door Ons worden verzonden, bevatten een link waarmee u zich afmeldt. E-mailmarketingopties kunnen ook worden gewijzigd in het communicatiecentrum. Als u zich op elk moment afmeldt voor het ontvangen van e-mails van ons, kan het tot 7 werkdagen duren voordat Ons aan uw verzoek voldoet. Gedurende die tijd kunt u nog steeds e-mails van ons ontvangen.

16.3 Voor vragen of klachten over communicatie van Ons (inclusief, maar niet beperkt tot, marketingmails), neem contact met ons op via [email protected] of via contactpagina.

17. Gegevensbescherming

17.1 Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 en uw rechten en onze verplichtingen onder die wet.

17.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

17.2.1 Geef en beheer uw account;17.2.2 Antwoord op elke communicatie die u naar Ons verzendt;17.2.3 Stuur je belangrijke kennisgevingen, zoals beschreven in clausule 16;

17.3 We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden.

18. Wet en jurisdictie

18.1 Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en Ons (contractueel of anderszins) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

18.2 Als u een consument bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet in het land waar u woont. Niets in bovenstaande paragraaf 18.1 neemt afstand of vermindert uw rechten als consument om op die bepalingen te vertrouwen.

18.3 Als u een consument bent, zijn geschillen, controverses, procedures of claims tussen u en ons met betrekking tot deze algemene voorwaarden, of de relatie tussen u en ons (contractueel of anderszins) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland, zoals bepaald door uw residentie.

18.4 Als u een bedrijf bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, de relatie tussen u en ons, of enige daaruit voortvloeiende of hiermee verband houdende zaken (contractueel of anderszins) onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.